top of page

Създаваме промяната

2 – Копие.png
1 – Копие.png
3 – Копие.png

ВКЛЮЧИ СЕ

Няма събития в момента.

Новини

Природата е нашето наследство – да я съхраним!

Planet Made of Plastic
Climate Protest
Визия:
Осъзнавайки непреходната ценност на биологичното разнообразие и екологичната, генетичната, социалната, икономическата, научната, образователната, културната, рекреационната и естетическата стойност на биологичното разнообразие и неговите компоненти, значимостта му за еволюцията и поддържането на жизнено важните за живота системи в биосферата, ние, хората от ФОНДАЦИЯ “ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРИЯ”, сме решени да съхраним и използваме устойчиво биологичното разнообразие за благото на сегашните и бъдещите поколения. Загубата на биологично разнообразие означава загуба на животоподдържащата система на Земята. То осигурява основни блага, като чист въздух и вода, храна, материали, лекарства, здраве и отдих, смекчаване последиците от наводнения, опрашване и плодородие на почвата, а така също и защита срещу екстремни метеорологични явления и изменение на климата.

Действай днес за бъдещето утре!

Clean Beach

Ангажимент към бъдещето

ФОНДАЦИЯ “ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРИЯ” извършва, насърчава, подкрепя и популяризира дейности, фокусирани върху опазването на биологичното разнообразие и въпреки че се фокусира върху природата в България, дейността на Фондацията може да се разпростре и в световен мащаб. Проектите за опазване на екосистемите и дивата природа, спомагащи за разработването на устойчиви модели и служещи като катализатори, които подтикват и други да оказват подкрепа, се разглеждат като приоритетни.

MONK SEAL

Мисия

Не е необходимо просперитетът на човечеството да е за сметка на Земята,затова ние, хората от ФОНДАЦИЯ “ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРИЯ”,решени да запазим и защитим природата, имаме за цел да обърнем процеса на загуба на биологично разнообразие и рушенето на екосистеми и сведем до минимум най-силните отрицателни въздействия, упражнявани върху природата. И както казва Бан Ки-мун -бивш генерален секретар на ООН: „Въпреки, че индивидуалните стъпки изглеждат малки на фона на глобалните заплахи и тенденции, обединяването на усилията на милиарди хора в обща цел, може да направи значими промени“.

Volunteers Cleaning Beach

Дейности

 • Мониторинг на биологичното разнообразие чрез дългосрочни наблюдения и събиране на данни.

 • Оценка и анализ на въздействията върху биологичното разнообразие и предлагане на мерки за предотвратяване на загубата му.

 • Подпомагане на научни изследвания и увеличаване на капацитета на институциите и специалистите в областта.

 • Възстановяване на увредени екосистеми и борба с инвазивните чужди видове.

 • Насърчаване на зелена инфраструктура и устойчиво земеделие и горско стопанство.

 • Управление на рибарството с минимално неблагоприятно въздействие върху екосистемите.

 • Противодействие на бракониерството чрез информиране и стимулиране на местното население и държавни служители.

 • Прилагане на законодателството за опазване на природата

 • Обучение и мотивация на млади хора за участие в природозащитни дейности.

 • Издаване на информационни материали и отразяване на мерките за опазване на биологичното разнообразие в медиите.

 • Иницииране на национални кампании в полза на българската природа.

Свържете се с нас

Follow us

 • Facebook
 • LinkedIn

Thanks for submitting!

bottom of page